KVKK Bilgilendirmesi

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Müşteri Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile EU General Data Protection Regulation / Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamındaki Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Capital Sports Media (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması amaçları, toplanma yöntemleri ile metinde yer alan diğer başlıkları güncelleme hakkımızı, saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi websitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması’’başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebep

 

Tarafımız, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Çeşitli ticari faaliyetler ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek için ise yalnızca açık rızanız olması halinde işleme gerçekleştirilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Tarafımızdan, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, Kanunu’nun 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler ile hizmetin mahiyeti gereği paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirket sorumlu değildir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanması

 

Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrimiçi ve çevrim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün/hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, ürün alımı gerçekleştirmeniz halinde memnuniyet anketi göndermek, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

 

  1. Veri Sahibi/İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Müşteri olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 kapsamında, sizler haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi,

 

  • (i) Şirket tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya;
  • (ii) Elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent 199 Blok No:199/6 / İstanbul” adresine postalayarak veya;
  • (iii) Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak  ilgili e-postaya gönderilmek suretiyle veya elektronik posta adresimiz: csm@capitalsportsmedia.com ile iletilebilirsiniz.

 

 

Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirket’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirket ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. İşlenen verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde konu kısmına “Kişisel Verilerimin Güncellenmesi” yazarak csm@capitalsportsmedia.com adresine mail atarak güncellemenizi rica ederiz.

 

  1. Saklama ve İmha:

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde yok edilecektir. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha sürelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Sözleşme sürecinin bir bölümü ve

Sözleşmenin muhafazası

Sözleşme ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler

İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Ödeme işlemleri

Sözleşme ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Müşteri verileri

Müşteri’nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Potansiyel müşteri verileri

3 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Her türlü doküman dosyalanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Bilgilerinize sunulur.